Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden aankoop tweedehandsvoertuig

Algemene verkoopvoorwaarden erkende verdeler Hyundai

 1. Leveringsdatum of termijn
  De leveringsdatum of leveringstermijn aangeduid op de bestelbon is (behoudens overmacht) van strikte toepassing. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de Koper.

  1. Kan de Verkoper deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de Koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel. Hierin kan de Verkoper een verlenging van de leveringsdatum of termijn meedelen, die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn mag bedragen.
   Wordt deze nieuwe termijn – behoudens in geval van overmacht – overschreden, dan kan de Koper de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totaal prijs van het voertuig.
   Ingeval van verbreking wordt het voorschot binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald.
   De twee voorgaande alinea’s zijn eveneens van toepassing indien de Verkoper, die laattijdig levert, geen verlenging overeenkomstig de eerste en tweede paragraaf voorgesteld heeft.
  2. Kan de Koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de Verkoper het recht om, na verloop van tien kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de Koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht:
   – garagekosten aan te rekenen,
   – de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.
 2. Prijs
  1. De op de bestelbon vermelde prijzen, exclusief taksen, mogen niet worden verhoogd, onverminderd de toepassing van de hierna volgende bepalingen.
  2. Wanneer de overeengekomen leveringsdatum of de overeengekomen leveringstermijn vier maanden overschrijdt, mag de Verkoper elke wijziging in de maximum prijs (catalogusprijs) aanbevolen door de invoerder of producent, op de overeengekomen prijs doorrekenen.
   Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de Koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. In dit schrijven moet ook melding gemaakt worden van de mogelijkheid voor de Koper de overeenkomst te ontbinden.De Koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen, volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper, worden terugbetaald.
  3. Wordt, bij toepassing van punt 1.1. 2de alinea, de overeengekomen leveringsdatum overschreden of de leveringstermijn verlengd, dan mag de overeengekomen prijs, exclusief taksen, geen enkele verhoging ondergaan.
  4. Bij elke bestelling dient een voorschot te worden betaald van 15% van de waarde van de aankoop, tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden tussen de partijen overeengekomen.
 3. Levering
  1. De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de Verkoper, behalve indien anders schriftelijk overeengekomen is.
  2. De Koper draagt alle risico’s m.b.t. het voertuig vanaf de effectieve levering.
  3. Indien de productie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet, is de verkoop van rechtswege ontbonden.
 4. Betaling
  1. Onverminderd de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, kan de Verkoper geen betaling vragen van een voorschot die meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt. Bij wijze van afwijking, kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Koper, het voorschot vastgesteld worden op een ander percentage.
  2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, behalve indien uitdrukkelijk iets anders is voorzien. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan het wettelijke tarief verschuldigd. Indien het te betalen bedrag inclusief BTW de € 2.999 overstijgt, kan maximaal 10% van het volledige aankoopbedrag in contanten worden betaald (met een absoluut maximum van € 2.999 inclusief BTW in contanten). De rest van de betaling kan uitsluitend gebeuren via overschrijving, bankcheque of kredietkaart. Alle eventuele transactiekosten verbonden aan het gekozen betaalmiddel zijn integraal ten laste van de Koper, zonder dat het bedrag evenwel de werkelijke transactiekost mag te boven gaan.
   Onverminderd artikel 3.2. zal de eigendom van het voertuig pas overgaan op de Koper, op het moment dat de Verkoper de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De Koper zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen, om het goed te verkopen, te verhuren, uit te voeren, het in pand (of in het bijzonder het pand voor handelsfonds) te geven, of er om het even welke manier over te beschikken en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen. De Koper bindt zich ertoe het goed in perfecte staat te onderhouden. Bij ontvreemding van een niet volledig betaald voertuig door de Koper, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de Verkoper.
   Bovendien kan de Verkoper, indien de betaling niet gebeurt binnen de tien kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Koper. In dit geval is de Koper, onverminderd de bovenvermelde intresten, aan de Verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.De overhandiging van een cheque of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt, vormt geen bevrijdende betaling. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs.De uitgifte van een ongedekte cheque, het protest van een handelspapier of om het even welk ander probleem dat de Verkoper verhindert de betaling te ontvangen van de titel die hem ter betaling wordt overhandigd, zal door hem beschouwd worden als een zware fout, die hem toelaat de verbreking van het contract, de onmiddellijke teruggave van het voertuig en een schadevergoeding te vragen.
 5. Overeenstemming van de levering met de overeenkomst
  De Koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake techniek, technologie, productie en esthetiek in de automobielsector, in die zin dat details van het besteld model kunnen wijzigen. Deze mogen evenwel geen afbreuk doen aan de specifieke en essentiële kenmerken en het specifieke beoogd gebruik, zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.
 6. Contractuele garantie
  Op elke nieuwe Hyundai is een basisgarantie geldig van 2 jaar. Met uitzondering van de modellen H350 en alle modellen H1, is bovenop de basisgarantie van 2 jaar een bijkomende commerciële Hyundai waarborg voorzien van 3 jaar, zonder kilometerbeperking (enkel van toepassing voor niet bezoldigd vervoer). Op de modellen H350 en H1 verleent Hyundai een commerciële verlenging van deze basisgarantie van één jaar.
  A. Basisgarantie
  Voor nieuwe voertuigen geldt zij gedurende 2 jaar na eerste ingebruikname of de datum van eerste inschrijving (enkel de oudste datum komt in aanmerking). Zij is niet van toepassing op tweedehandsvoertuigen.
  Elke niet-conformiteit moet aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld.
  Het defecte onderdeel zal gratis hersteld of vervangen worden door een Erkende Hyundai Hersteller binnen de EER, aan de hand van originele Hyundaionderdelen.
  Indien naar het oordeel van de Verkoper, de herstelling onmogelijk of onproportioneel zou zijn, kan hij overgegaan tot een prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst. De ontbinding kan echter niet gevraagd worden wanneer het gebrek slechts van geringe betekenis is. Onder de basisgarantie wordt gevolgschade niet gedekt.
  Deze waarborg is niet van toepassing op:
  1. de normale slijtage en de normale waardevermindering van elk onderdeel, de normale onderhoudswerkzaamheden en de stukken en materialen gebruikt voor dit onderhoud (zie de beschrijving gespecificeerd in het Hyundai Service boekje onder de rubriek “onderhoud”);
  2. het gebrek dat te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet werd uitgevoerd volgens voorschrift van Hyundai (d.w.z. o.a. slordigheid bij het nazicht en dagelijkse controle of bij de periodieke onderhoudsbeurten zoals beschreven en gespecificeerd in het Hyundai Service boekje of de Handleiding van de gebruiker, samen met het voertuig afgeleverd) of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepactie);
  3. de schade veroorzaakt door het gebruik van een niet door Hyundai Motor Company goedgekeurd onderdeel of een onderdeel dat het kwaliteitsniveau van de originele Hyundai onderdelen niet evenaart en schade veroorzaakt door foutieve herstelling of vervanging;
  4. de schade volgend uit : een verkeersongeval, misbruik of slordigheid bij het hanteren van het voertuig zoals gestipuleerd in het handboek van de gebruiker, slecht of excessief gebruik van het voertuig, gebruik van het voertuig voor ongebruikelijke doeleinden zoals wedstrijden, rally’s, wijzigingen van het voertuig of aan elk onderdeel ervan wanneer dit afgeraden of niet goedgekeurd is door Hyundai Motor Company;
  5. de schade als gevolg van externe invloeden, brand of een natuurramp, of veroorzaakt door slordigheid, een menselijk fout of overmacht;
  6. tijdens de herstelling of de vervanging wordt de garantietermijn opgeschort.
  B. Commerciële garantie
  1. De 5 jaar garantie (genaamd ‘5 Year Triple Care’) die van toepassing is op alle voertuigen met uitzondering van de modellen H350 en alle modellen H1, bestaat uit 2 jaar basisgarantie + 3 jaar commerciële verlenging zonder kilometerbeperking.
  2. De commerciële garantie voor een termijn van 3 jaar op alle voertuigen met uitzondering van de modellen H350 en alle modellen H1 alsook de commerciële garantie voor een termijn van 1 jaar (op de modellen H350 en H1 ) geldt zonder kilometerbeperking.
  3. Enkel voor de voertuigen gebruikt door beroepschauffeurs voor de uitoefening van hun beroep of commerciële activiteit en die niet onder de bescherming van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen vallen geldt de beperking van een totaal termijn aan garantie van 36 maanden en een maximum van 150.000 km.
  4. De commerciële garantie is enkel geldig indien alle voorgeschreven onderhouden en tussentijdse herstellingen bij een erkende hersteller werden uitgevoerd en werden gedocumenteerd en mits er gebruik werd gemaakt van originele Hyundai onderdelen of onderdelen die aantoonbaar voldoen aan de kwalitatieve normen van de constructeur.
  5. De garantie is geldig voor materiaal- en productiefouten die door een erkende Hyundai hersteller vastgesteld worden.
  6. De commerciële garantie is geldig bij alle erkende Hyundai herstellers in de EER.
  7. De verlengde garantie is niet van toepassing op batterijen, geluidsinstallaties, navigatiesystemen slijtage- en onderhoudsonderdelen en bijgeplaatste accessoires, deze zijn voorwerp van de basisgarantie. Voor de lijst van slijtage- en onderhoudsonderdelen wordt verwezen naar het Hyundai Service boekje.
  8. Gevolgschade wordt door de commerciële garantie niet gedekt.
  C. Carrosseriegarantie tegen doorroesten
  Hyundai Motor Company waarborgt dat, indien binnen een periode van 12 jaar (10 jaar op het model H1 en H350) zonder kilometerbeperking, vanaf de datum van de eerste inschrijving blijkt dat een plaatstalen koetswerkpaneel van een nieuw door Hyundai Motors Company vervaardigd en vervolgens behoorlijk onderhouden Hyundai voertuig, van binnenuit doorroest ten gevolge van defecten in materiaal of constructie, dit gratis door een Erkende Hyundai Hersteller zal vervangen of hersteld worden. De waarborg tegen doorroesten blijft beperkt tot de volgende delen: Motorkap – kofferdeksel/achterklep – deuren – vleugels – dorpels – stijlen en bodemplaat. De voorwaarden, beperkingen en verplichtingen zijn opgenomen in het Hyundai Service boekje, beschikbaar op aanvraag.
  D. Toepassingsvoorwaarden
  Deze “Basisgarantie”, “Commerciële garantie” en “Carrosseriegarantie” is niet van toepassing op voertuigen die buiten de EER verkocht zijn
  E. Hyundai Assistance
  Elk nieuw voertuig, ingevoerd door Korean Motor Company N.V., verkocht door een Erkende Hyundai Verdeler en ingeschreven in België of Groothertogdom Luxemburg, geniet levenslang van de Hyundai Assistance pech- en ongeval bijstand bij elke plotse en onvoorziene immobilisatie van het voertuig ten gevolge van een mechanische of elektrische panne, met inbegrip van lekke banden, verkeerd getankt, zonder brandstof en afgesloten wagen.
  Bij aankoop van een nieuw voertuig ontvangt de klant automatisch gratis 1 jaar wegbijstand na pech en ongeval. Bij elk jaarlijks onderhoud uitgevoerd door een erkende Hyundai verdeler zal de Hyundai Assistance gratis verlengd worden met 1 jaar, en dit gedurende de levensduur van de wagen. De omvang van de bijstandswaarborg van Hyundai Assistance en de beperkingen zijn vermeld in het Hyundai Service boekje, beschikbaar via een Erkend Hyundai Verdeler, of op eenvoudig aanvraag gericht tot NV Korean Motor Company.
  F. Gebrek aan overeenstemming
  De contractuele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper m.b.t. de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming voor nieuwe voertuigen gedurende twee jaar zoals voorzien in art. 1649 quater B.W. De garantie op tweedehandsvoertuigen is beperkt tot één jaar. De Koper dient elk gebrek aan overeenstemming aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld op straffe van verval. Tijdens de herstelling/vervanging van het goed wordt deze garantietermijn geschorst.
  G. Verborgen gebreken
  De contractuele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper m.b.t. de wettelijke garantie voor verborgen gebreken voorzien in art. 1641 B.W. voor zover het gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is. De Koper dient elk verborgen gebrek aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik dat de Koper het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen op straffe van verval.
 7. Financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien
  1. In voorkomend geval gebeurt de financiering overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 of het consumentenkrediet, en inzonderheid artikel 18 m.b.t. de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien. Indien de koop wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering en indien de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, zal de Koper onverwijld de Verkoper hiervan in kennis stellen. Daarenboven moet het schriftelijke bewijs van deze financieringsweigering per brief aan de Verkoper worden overgemaakt binnen de maand na ondertekening van de bestelbon. Het eventuele betaalde voorschot zal in dat geval onmiddellijk aan de Koper worden terugbetaald. Indien de Koper deze bepaling niet naleeft zal hij aan de Verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn die evenwel beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.
  2. Indien de koop wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, dan zal de leveringstermijn of –datum enkel ten indicatieve titel worden meegegeven. Na de bevestiging van de goedkeuring van de financiering zullen de partijen een definitief akkoord sluiten over de leveringsdatum of –termijn.
  3. Voor zover er niet contant werd betaald, worden verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen bovendien geregeld door artikel VI.67 en volgende van het Wetboek Economisch Recht deze wet voorziene bedenktermijn.
 8. Overname van een tweedehandsvoertuig
  Indien de bestelbon de overname van het tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de Koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd.
  De overnamewaarde van een tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de Koper, met uitzondering van kleine voor de Verkoper niet essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document.
 9. Documenten van de constructeur
  Elk document, uitgaande van Hyundai, dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de Verkoper draagt en bij de bestelbon gevoegd is, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.
 10. Overmacht
  Geen enkele vergoeding of schadevergoeding is verschuldigd wanneer de annulatie of verbreking te wijten is aan overmacht. De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de acht dagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.
 11. Bewijs
  In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.
 12. Geschillen
  In geval van een geschil verbinden verkoper en koper zich ertoe samen alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen na een eerste poging, kan het geschil op vraag van één van de partijen voorgelegd worden aan de Verzoeningscommissie Automoto die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.
  Ingeval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering:
  1. de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders;
  2. de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of één ervan, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;
  3. de rechter van de woonplaats van de Koper.
 13. Bescherming van het privé-leven
  De persoonsgegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor gebruik door Hyundai en de verkoper voor doeleinden van administratief beheer, doeleinden van interne marketing en studies, verkoopsdoeleinden waaronder doeleinden van direct marketing (voor zover de klant dit doeleinde niet geweigerd heeft op de bestelbon), waarborg, veiligheid, doeleinden van naverkoopdienst en klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde personen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de beheerder van het bestand. De vennootschap Korean Motor Company NV, Pierstraat 229, 2550 Kontich treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van haar databestand. De Verkoper treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van zijn databestand.
  Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 14. Hoedanigheid van de koper
  14.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de Koper
  – een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, d.w.z. wanneer hij betreffende het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
  – een consument is in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit
  14.2. Wanneer de Koper geen consument is in de zin van artikel 14.1. hierboven, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden eveneens van toepassing maar dan met uitzondering van de artikelen 1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 4.1., 6.2, 7.1., 7.2., 9 en 12. In dat geval:
  • is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de Verkoper;
  • zijn de op de voorzijde van dit document vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of fabrikant aanbevolen catalogusprijs verhoogt;
  • zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Verkoper uitsluitend bevoegd.
  • dient de Koper de zichtbare gebreken aan het lakwerk, koetswerk en de binneninrichting zonder verwijl te melden aan de Verkoper per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel. De overige zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit dienen door de Koper aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld te worden ten laatste binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de levering en dit op straffe van onontvankelijkheid.
  • is de Koper gehouden ieder verborgen gebrek, aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van één maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
  14.3. Indien de koper bovendien een beroepschauffeur is geniet het voertuig enkel de wettelijke garantie inzake verborgen gebreken vermeld onder 6.B.2
 15. Lopende overeenkomsten
  Indien de Koper een gerechtelijk akkoord aanvraagt, zal de overeenkomst geschorst worden tot het ogenblik dat het gerechtelijk akkoord is afgerond.

Verkoopsvoorwaarden aankoop tweedehandsvoertuig

 1. Toepasselijke bepalingen
  De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst en door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door de onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen. Elke publiciteit, document, diagnosekaart etc. afkomstig van de handelaar en verwijzend naar het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de bestelbon, verbindt de handelaar. Voorwaarden die ten nadele van de consument afwijken van onderhavige algemene voorwaarden, worden als niet-geschreven beschouwd.
 2. Krediet
  In geval de koper op een krediet dient beroep te doen, zal hiervan melding worden gemaakt op de bestelbon. Indien het krediet niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op de terugbetaling van het gebeurlijk betaald voorschot onder de volgende voorwaarden:
  1) hij zal de handelaar per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis stellen van de weigering van het krediet.
  2) het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de handelaar overgemaakt worden. Het voorschot zal dan onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Bij gebrek aan bewijs binnen de hierboven vermelde periode, zal de handelaar recht hebben op de vergoeding voorzien in artikel 3, alinea 4 hieronder.
 3. Leveringsdatum
  De leveringsdatum wordt onderling overeengekomen tussen koper en handelaar. Wordt deze om de een of andere reden overschreden, dan zal de verkoper de koper hierover inlichten. In geen enkel geval is hierdoor de overeenkomst als nietig te beschouwen, tenzij de leveringstermijn groter is dan 4 maanden na de afgesproken leveringstermijn.
 4. Plaats van levering
  De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de handelaar, tenzij schriftelijk anders werd bepaald.
 5. Waarborg
  a. De handelaar is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van één jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de handelaar en de consument met het oog op een minnelijke schikking. De consument brengt de handelaar op de hoogte van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk 2 maanden vanaf de vaststelling. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarom hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak blijven evenwel van toepassing na het verstrijken van hoger vermelde termijn. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de handelaar die tot de garantie is gehouden hetzij de herstelling of de vervanging van het goed, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen. Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarom hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.
  b. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de handelaar het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper verricht worden. Duurt de herstelling of vervanging langer dan 2 dagen, dan heeft de koper onmiddellijk recht op een gratis vervangwagen.
  c. De consument heeft het recht van de handelaar een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:
  • indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging of
  • indien de handelaar niet binnen een redelijke termijn of zonder enige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.
  De consument heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen
  • indien het terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.
  d. De onder de waarborg uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de handelaar worden uitgevoerd.
  e. De waarborg dekt niet het onderhoud, het regelen, het aanspannen of het afstellen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden ter gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Zij veronderstelt eveneens dat het gebrek niet te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig of aan het slecht onderhoud door de koper. Zij is evenmin van toepassing wanneer het voertuig omgebouwd of gebruikt werd in competitieverband of rally’s.
  f. De koper doet al het nodige om de schade niet te verergeren, eventueel door het voertuig niet te gebruiken.
  g. De aansprakelijkheid van de handelaar voor de schade die werd veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte goed, wordt geregeld door het gemeen recht.
 6. Herstelling die niet onder de waarborg vallen.
  Herstellingen die ten laste zijn van de koper, moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd bestek dat aan de koper wordt overhandigd. De klant wordt op voorhand verwittigd indien het bestek tegen betaling geschiedt. Is zulks het geval, dan wordt de prijs van het bestek terugbetaald wanneer de koper het voertuig laat herstellen bij de handelaar. Het bestek bevat minstens de volgende informatie: datum, geldigheidsduur, kilometerstand, beschrijving en de duur der uit te voeren werken en tot slot de kosten van de arbeid, de stukken en de waarborg. De factuur bevat, op de geldigheidsduur na, dezelfde informatie als het bestek. De waarborg waarvan hierboven sprake bedraagt ingeval van herstellingen eveneens één jaar en dekt zowel het werk als de stukken die werden vervangen.
 7. Eigendom en risico-overdracht.
  De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de betaling van de totale koopsom. Risico’s m.b.t. het voertuig zijn ten laste van de koper zodra deze levering neemt van het voertuig.
 8. Betaling
  Onverminderd de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet kan de handelaar geen voorschot vragen dat meer bedraagt dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig. De volledige prijs of het saldo wordt contant betaald op het ogenblijk van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebeurt dat niet, dan zijn op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd, berekend tegen het wettelijke tarief. Het voertuig blijft eigendom van de handelaar tot de prijs volledig is betaald. Als de handelaar 10 dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven nog altijd geen betaling heeft ontvangen, mag hij de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dat geval is de koper aan de handelaar een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade en die ten minste 10% bedraagt van de overeengekomen prijs zonder taksen. De nalatigheidsintrest, op basis van de wettelijke intrest, zal eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd zijn lastens de handelaar wanneer deze nalaat het gestort voorschot terug te betalen in de voorziene gevallen en binnen de overeengekomen termijn. Bij annulatie van het gekochte voertuig door de koper, zal een annulatiekost worden gefactureerd aan de koper van ten minste 10% op het factuurbedrag.
 9. Overname van een voertuig
  Als de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van deze verkoop, evenals van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat hij er vrij kan over beschikken en dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig, is definitief voor zover de staat van het voertuig toebehorende aan de koper, op het ogenblik van zijn levering door de koper, op kleine niet essentiële details na, overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbij gevoegd document.